Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Jacek Misiurewicz

Studia na Wydziale Elektroniki PW ukończył w 1988 r. uzyskując dyplom mgr inż. w dziedzinie aparatury elektronicznej. Praca magisterska dotyczyła opracowania mikrokomputera przemysłowego na bazie supernowoczesnego wówczas procesora 80186. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1988 w zespole dr. Wojtkiewicza w Instytucie Podstaw Elektroniki PW. Rozprawę doktorską p.t. „Estymacja częstotliwości sygnałów nierównomiernie spróbkowanych – zastosowanie w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów radiolokacyjnych” obronił w 1996 r. z wynikiem bardzo dobrym. Za tę pracę otrzymał nagrodę indywidualną JM Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących radiolokacji – początkowo w dziedzinie nierównomiernego próbkowania sygnałów, następnie także radarów SAR oraz szumowych i pasywnych.

Jest autorem, lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. W latach 1988 – 2011 brał udział w wielu projektach badawczych i rozwojowych z dziedziny radiolokacji w ramach kooperacji Politechniki Warszawskiej z krajowym przemysłem. W latach 2009-2011 kierował w Politechnice badaniami prowadzonymi w ramach międzynarodowego projektu finansowanego przez Europejską Agencję Obrony.

Prowadzi opracowany przez siebie przedmiot EDISP – Digital Signal Processing wykładany w jęz. angielskim, od 2006 także ESPTR – Signal Processing in Telecommunications and Radar. Wcześniej brał udział w opracowaniu laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów do przedmiotu CYPS (i skryptu do tego przedmiotu), za co otrzymał zespołową nagrodę JM rektora w roku 2000.

W latach 1998-2004 był członkiem Zarządu Polskiej Sekcji IEEE i redaktorem „Newslettera” tejże Sekcji.